ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
แม่และเด็ก
ปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

    ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พบเด็กอายุ 6 - 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ร้อยละ 13.7 เด็กวัยรุ่น 15 - 18 ปี พบร้อยละ 13.1 เกินค่าเป้าหมาย ที่กำหนดให้ไม่เกิน ร้อยละ 10 สาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง ซึ่งกลยุทธ์การตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และบริโภคของเด็กโดยเฉพาะวัยที่เริ่มมีกำลังซื้อและจ่ายด้วยตนเอง

    ดังนั้น การพัฒนามาตรการปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ควรสนับสนุนทั้งการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู และพัฒนามาตรการคุ้มครองเด็กด้วยกฎหมาย ภายใต้การมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

    หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สุขภาวะเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อเด็กและเยาวชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 100 หน่วยงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนามาตรการปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ฉลากอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพควรมีสัญลักษณ์ให้เด็กอ่านและเข้าใจง่าย ควบคุมการโฆษณา โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล ซึ่งเด็กเข้าถึงได้ง่าย และควรมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินการของโรงเรียน ในการห้ามทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อสุขภาพในโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการ การป้องกันเท่าทันสื่อโดยคาดหวังสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพของเด็กอย่างยั่งยืน

    ช่องว่างสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในเด็กของประเทศไทย คือ มาตรการปกป้องเด็กจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แม้ว่าประเทศไทยมีมาตราการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมกลยุทธ์การตลาด และไม่ได้มุ่งเป้าหมายปกป้องเด็กจากอาหารและเครื่องดื่มไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูงโดยตรง จึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตราการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 3 ประเด็นหลัก คือ
    1) ปกป้องและคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNCRC) จากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
    2) ควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบตอสุขภาพเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจำแนกอาหารมาตฐานโภชนาการของประเทศไทย โดยสำนักโภชนาการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเกณฑ์ และ
    3) แนวทางในการควบคุมการตลาดฯ ควรพิจารณาตามชุดข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การยูนิเชฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) และหลักส่วนประสมทางการตลาด ภายใต้ความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

    สสส. ตระหนักถึงปัญหาภาวะอ้วนในเด็ก จากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สสส. ได้ยกระดับความสำคัญของการดำเนินงาน ประเด็นอาหารให้เป็น 1 ใน 7 เรื่อง ที่กำหนดไว้ในทิศทาง และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) สสส. จึงสนับสนุนมาตรการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยควรเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น เพื่อช่วยปิดช่องว่างทางกฎหมายที่มีอยู่ ร่วมกับการให้ความรู้แก่ประชาชนและเด็ก เพื่อเป็นกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
กรมอนามัย
ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก‘3อ 2ส 1ฟ 1น’ ลดเสี่ยง
น้ำอัดลมผสมเครื่องดื่มชูกำลัง ไม่ทำให้แท้ง แต่ดื่มมากกลับเสี่ยงภาวะอ้วน
ห่วงกลุ่มวัยทำงานเสี่ยงภาวะอ้วน แนะกินอาหารถูกหลักโภชนาการ และมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
ห่วงสุขภาพวัยทำงาน ภาวะอ้วน สารพัดโรค
พิชิตภาวะอ้วนลงพุง ด้วยโภชนาการที่สมดุล และไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง
 
อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ภาวะอ้วน
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
3 Beauty Tricks ดูแลผิวในฤดูกาลแห่งความชุ่มฉ่ำสวยแบบเซเลบริตี้ฮอลลีวูด กวินเน็ธ พัลโทรว์ 3 Beauty Tricks ดูแลผิวในฤดูกาลแห่งความชุ่มฉ่ำสวยแบบเซเลบริตี้ฮอลลีวูด กวินเน็ธ พัลโทรว์
ปัญหาผิวของนักว่ายน้ำ ปัญหาผิวของนักว่ายน้ำ
เติมเต็มรอยโรคร้ายด้วยศัลยกรรมความงาม ให้เป็นความสุขในชีวิต เติมเต็มรอยโรคร้ายด้วยศัลยกรรมความงาม ให้เป็นความสุขในชีวิต
จดหมายจากใจคุณหมอศัลยกรรมความงามกับหน้าที่มอบความสวยที่เป็นความสุขใจ จดหมายจากใจคุณหมอศัลยกรรมความงามกับหน้าที่มอบความสวยที่เป็นความสุขใจ
4 เคล็ดลับผิวสวย ดูแลผิวแบบง่าย ๆ ในหน้าร้อน 4 เคล็ดลับผิวสวย ดูแลผิวแบบง่าย ๆ ในหน้าร้อน
7 วัตถุดิบจากธรรมชาติ ช่วยกำจัดผิวแตกลาย 7 วัตถุดิบจากธรรมชาติ ช่วยกำจัดผิวแตกลาย
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
บทบาทสตรีไทยและความเท่าเทียมในสังคม บทบาทสตรีไทยและความเท่าเทียมในสังคม
คาสิโอ เปิดตัวนาฬิกา EDIFICE รุ่นใหม่ ดีไซน์จากระบบกันสะเทือนรถแข่งฟอร์มูลา คาสิโอ เปิดตัวนาฬิกา EDIFICE รุ่นใหม่ ดีไซน์จากระบบกันสะเทือนรถแข่งฟอร์มูลา
Pace BNPL จับมือ โว้ก ชวนช้อปแฟชั่นแบรนด์ไทย ด้วยบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” Pace BNPL จับมือ โว้ก ชวนช้อปแฟชั่นแบรนด์ไทย ด้วยบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง”
“Wacoal Love Earth Fashion Show 2022” ที่สุดของแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในของไทย “วาโก้รักษ์โลก” ทำจริงไม่อิงกระแส “Wacoal Love Earth Fashion Show 2022” ที่สุดของแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในของไทย “วาโก้รักษ์โลก” ทำจริงไม่อิงกระแส
มหกรรมลดจัดหนักกลางปี MID YEAR SALE แคมเปญเอาใจขาช้อป “FUTURE PARK &ZPELL GRAND SPLENDOR” มหกรรมลดจัดหนักกลางปี MID YEAR SALE แคมเปญเอาใจขาช้อป “FUTURE PARK &ZPELL GRAND SPLENDOR”
12 ข้อควรรู้ เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 12 ข้อควรรู้ เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก