ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
แม่และเด็ก
แนะวิธีการเลี้ยงเด็กสมาธิสั้น ให้ใช้แบบ “ประชาธิปไตย”เอื้อผลดี    กรมสุขภาพจิตแนะให้พ่อแม่ที่มีลูกเป็นโรคสมาธิสั้น ใช้รูปแบบการเลี้ยงแบบประชาธิปไตย ให้ความรัก ความอบอุ่น เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง ผลการวิจัยล่าสุดพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะสังคมด้านความเชื่อมั่นตัวเองของเด็ก ปรับตัวเป็น กล้าแสดงออกและภาคภูมิใจตัวเอง ส่วนการเลี้ยงที่ไม่แนะนำคือการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ส่งผลให้ทักษะสังคมเช่นการควบคุมตัวเอง การแก้ไขความขัดแย้งบกพร่อง อาจนำไปสู่ปัญหาร่วมอื่นที่รุนแรงขึ้น

     นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัญหาการเจ็บป่วยทาง จิตเวชในเด็กไทยที่พบมากอันดับต้นๆ คือโรคสมาธิสั้น( Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD ) หรือที่มักเรียกว่าโรคไฮเปอร์ตามอาการของเด็กที่มีลักษณะเฉพาะ 3 ด้านคือ ขาดสมาธิ (Inattention ) ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity) และหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การเรียน การเข้าสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่น เด็กที่ป่วยมักจะถูกตำหนิ ดุด่า หากจัดการปัญหาไม่ถูกวิธีจะยิ่งทำให้อาการรุนแรงขึ้น ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตล่าสุดใน พ.ศ.2555 พบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 มีอัตราป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นร้อยละ 8.1 หรือคาดว่ามีประมาณ 470,000 คนทั่วประเทศ ภาคใต้มีความชุกสูงสุดร้อยละ 11.7 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 9.4 ภาคกลางร้อยละ 6.7 กทม.ร้อยละ 6.5 ต่ำสุดที่ภาคเหนือ ร้อยละ 5.1เป็นชายมากกว่าหญิง 3 เท่าตัว

     ในการรักษาโรคสมาธิสั้น ที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้เด็กมีอาการดีขึ้น อย่างไรก็ดีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมในเด็กสมาธิสั้นเป็นเรื่องที่รักษายากซับซ้อนกว่าการรักษาด้วยยาและการปรับพฤติกรรมทั่วๆไป โดยทักษะสังคมที่จะต้องสร้างให้เด็กสมาธิสั้นเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข มี 7 ด้านได้แก่ ความเชื่อมั่นตนเอง การควบคุมตัวเอง การจัดการปัญหาที่ถูกต้อง การเรียนรู้สิ่งใหม่ การสื่อสารกับคนอื่น การสร้างสัมพันธภาพคนอื่น และการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งทักษะสังคมเหล่านี้ได้มาจากการฝึก การปลูกฝังและรูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่ จากผลการวิจัยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งศึกษาในกลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี ที่เข้ารักษาที่สถาบันฯในปี 2559-2560 จำนวน 221 คน พบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กสมาธิสั้นที่สัมพันธ์กับทักษะสังคมในด้านความเชื่อมั่นในตัวเองของเด็กที่สุดคือการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย

    ทางด้านแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้พบว่าครอบครัวของเด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 56.4 จะเลี้ยงแบบประชาธิปไตย คือการเลี้ยงด้วยความรัก ให้ความอบอุ่น ส่งเสริมให้เด็กมีอิสระทางความคิด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง โดยพ่อแม่คอยให้เหตุผลส่งเสริมทำให้สิ่งที่ถูกต้อง ห้ามทำในสิ่งที่ผิด ผลการวิจัยพบว่าเป็นรูปแบบการเลี้ยงดูที่สัมพันธ์กับความเชื่อมั่นตัวเองของเด็ก ซึ่งส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ดังนั้นจึงเชื่อว่าหากครอบครัวเลี้ยงดูเด็กสมาธิสั้นแบบประชาธิปไตย จะเอื้อต่อประสิทธิภาพของการดูแลรักษาได้ผลดีมากขึ้น

    ส่วนรูปแบบการเลี้ยงดูอีก 3 รูปแบบที่พบในการศึกษาครั้งนี้ด้วยคือ
    การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ เด็กทำตามสิ่งที่อยากทำไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์พบร้อยละ 5.7
    การเลี้ยงดูแบบใช้อำนาจควบคุมพ่อแม่กำหนดกฎเกณฑ์ ออกคำสั่งให้ทำตาม หากไม่ทำตามก็จะลงโทษพบร้อยละ 30.8
    การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยไม่สนใจความเป็นอยู่ของลูก เด็กขาดความใส่ใจ ไม่ได้รับความช่วยเหลือพบร้อยละ 7.1

     ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์ในแง่ลบกับทักษะสังคมของเด็กสมาธิสั้นมากที่สุดคือ การเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลย ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะเด็กขาดคำแนะนำที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาหรือการแก้ไขความขัดแย้ง อีกทั้งยังขาดแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมจากผู้ที่ใกล้ชิด และสำคัญกับเด็กที่สุดคือ ครอบครัว ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีเพียงร้อยละ 31 เท่านั้นที่มีปัญหาสมาธิสั้นบกพร่องเพียงอย่างเดียว ที่เหลืออีกร้อยละ 69 จะมีปัญหาอื่นๆร่วมด้วย เช่นปัญหาบกพร่องด้านการเรียนรู้ การประสานของกล้ามเนื้อที่ไม่ดี ดื้อต่อต้าน เป็นต้น ดังนั้นหากเด็กสมาธิสั้นขาดทักษะที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับสังคมด้วย อาจทำให้ปัญหาต่างๆรุนแรงขึ้น และเกิดความเครียดในครอบครัวเพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช้ชีวิตให้ช้าลง..แก้สมาธิสั้นได้
กินขนมผสมคาเฟอีน ทำเด็กสมาธิสั้น
สมาธิสั้น กันอยู่หรือเปล่า?
สมาธิสั้น กันอยู่หรือเปล่า?
สมาธิสั้น เพราะทำแต่เรื่องยุ่ง ๆ
เตือนพาเด็กเล็กเที่ยว เดินทางช่วงปีใหม่ เสี่ยงได้รับเชื้อโรค
โรคเส้นเลือดในสมองแตกในเด็ก
ปลูกจิตสำนึกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก
เด็กเล็กป่วยหวัดใหญ่ช่วงหน้าหนาว แนะศูนย์เด็กเล็ก แยกเด็กป่วย
โรคไมเกรน...ในเด็กไม่อันตราย สามารถป้องกันได้
 
สมาธิสั้น เด็ก
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
เอาใจสาวๆชอบทาเล็บ  ที่ล้างเล็บ DIY ทำเองง่ายๆ เอาใจสาวๆชอบทาเล็บ ที่ล้างเล็บ DIY ทำเองง่ายๆ
ท้าเผชิญทุกมลภาวะ เพื่อผิวสวยสุขภาพดี ครบวงจร 3 ขั้นตอน ท้าเผชิญทุกมลภาวะ เพื่อผิวสวยสุขภาพดี ครบวงจร 3 ขั้นตอน
Farmasi Thai เปิดตัว ด็อกเตอร์ ซี ทูนา เอจ รีเวอ์ซิส ซีรีส์ Farmasi Thai เปิดตัว ด็อกเตอร์ ซี ทูนา เอจ รีเวอ์ซิส ซีรีส์
พลิกโฉมวงการมาสก์หน้า! วัตสันเปิดตัว “Watsons HA Mask”7 สูตร พลิกโฉมวงการมาสก์หน้า! วัตสันเปิดตัว “Watsons HA Mask”7 สูตร
ครีมสลีปปิ้งมาส์กสูตรเข้มข้นใช้คู่แม่เหล็กนวดหน้า ครีมสลีปปิ้งมาส์กสูตรเข้มข้นใช้คู่แม่เหล็กนวดหน้า
เคล็ดลับของพลังเมือกหอยทากไทยจาก SNAIL 8 by Wuttisak Cosmetic เคล็ดลับของพลังเมือกหอยทากไทยจาก SNAIL 8 by Wuttisak Cosmetic
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น ARCEAU Robe du Soir (อาร์โซ โรบ ดู ซัวร์) เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น ARCEAU Robe du Soir (อาร์โซ โรบ ดู ซัวร์)
นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!” นาฬิกาแอร์เมสปล่อยแคมเปญบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อแคมเปญว่า “Experience Herm?s Time!”
เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock เรือนเวลาแอร์เมสรุ่น MDOR Rock
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life
ภาวะขาดน้ำ (dehydration) กับ 5 วิธีป้องกัน ภาวะขาดน้ำ (dehydration) กับ 5 วิธีป้องกัน
9 คุณประโยชน์เด็ดที่ซุกซ่อนไว้ใน ฝรั่ง 9 คุณประโยชน์เด็ดที่ซุกซ่อนไว้ใน ฝรั่ง
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก